100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada 2018 roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to data w dużej mierze symboliczna, gdyż proces odzyskiwania państwa polskiego był długi i żmudny. Polacy przez cały okres zaborów walczyli o odzyskanie wolności, działali w organizacjach konspiracyjnych, wzniecali powstania, ale także pracowali nad utrzymaniem polskiej tożsamości narodowej. Wydarzenia nabrały rozpędu wraz z wybuchem I wojny światowej. Natomiast pod koniec tego konfliktu Polacy zaczęli stopniowo przejmować władzę na okupowanych ziemiach.

Poniżej przedstawiamy kalendarium tamtych wydarzeń:
1795 – III rozbiór Polski, ostatni z rozbiorów w wyniku którego Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć.

1797 – napisany został przez Józefa Wybickiego we Włoszech „Mazurek Dąbrowskiego”

6 listopada 1806 – wybuchło powstanie wielkopolskie, zbrojne wystąpienie ludności polskiej przeciw wojskom pruskim, uważane za jedno z nielicznych zwycięskich polskich powstań.

7-9 lipca 1807 – pokój w Tylży, powstaje z ziem drugiego, trzeciego i części ziem pierwszego rozbioru Polski utworzono Księstwo Warszawskie, które istniało do 1812 roku.

19 kwietnia 1809 – bitwa pod Raszynem pomiędzy korpusem armii austriackiej a wojskami polskimi i saskimi dowodzonymi przez Józefa Poniatowskiego. Bitwa była taktycznie nierozstrzygnięta. Jednak zapoczątkowała ona kampanię, w wyniku której wojska polskie zajęły część Galicji.

22 lutego lub 1 marca 1810 – urodził się Fryderyk Chopin, uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii.

24 czerwca 1812 – początek Inwazji na Rosję, zwanej drugą wojną polską. Polacy stanowili najliczniejszy oprócz Francuzów część wojsk Napoleona (100 tys. na 600 tys.). Zakończona pokonaniem Napoleona i zajęciem przez wojska rosyjskie Księstwa Warszawskiego

9 czerwca 1815 – zakończył się Kongres Wiedeński – konferencja międzynarodowa po rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich. W jej wyniku powstało Królestwo Polskie będące pod kontrolą Rosji oraz Wolne Miasto Kraków.

29-30 listopada 1830 – „noc listopadowa” – początek powstania listopadowego, powstania przeciwko Imperium Rosyjskiego które przerodziło się później w wojnę polsko-rosyjską. Zakończyło się 21 października 1831 roku zajęciem twierdzy w Zamościu. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).

1833 – powstał założony przez ks. Adama Jerzego Czartoryskiego Hotel Lambert, obóz konserwatywno-liberalny działający na emigracji po powstaniu listopadowym. Było to jedno z głównych ugrupowań politycznych Wielkiej Emigracji.

1834 – w Paryżu pierwsze wydanie poematu epickiego Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie”. Adam Mickiewicz uznawany jest za jednego z najważniejszych poetów w historii Polski. Do jego najważniejszych dzieł należą: „Dziady”, „Oda do młodości”, „Sonety krymskie” „Reduta Ordona”.

1838 – powołana została „Spółka Akcyjna Bazar”, której jednym z inicjatorów był m.in. Karol Marcinkowski. Za jej sprawą wybudowano w Poznaniu hotel Bazar który skupiał liczne polskie organizacje społeczne, gazety, towarzystwa kulturowe. Ta inicjatywa jest jednym z symboli pracy organicznej i pracy u podstaw w zaborze pruskim.

20 lutego 1846 – wybuchło powstanie krakowskie, próba wzniecenia ogólnonarodowego powstania podjęta w Krakowie. Po rozgromieniu powstańców przestało istnieć Wolne Miasto Kraków a jego teren włączono do Austrii.

1848 – miała miejsce Wiosna Ludów – seria zrywów rewolucyjnych w Europie, odbiła się echem również na ziemiach polskich. W Wielkopolsce zostało wzniecone powstanie, jako część ogólnopolskiego planu powstania narodowego. Walki w różnych częściach regionu trwały 2 miesiące. Oprócz tego doszło do zamieszek na Śląsku, Pomorzu, Warmii, Mazurach i w Małopolsce.

22 stycznia 1863 – wybuchło powstanie styczniowe – największe polskie powstanie narodowe. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Zasięgiem objęło całe Królestwo Polskie, znaczną część Litwy oraz Wołyń. Trwało do jesieni 1864 roku.

28 września 1865 – premiera „Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki – polskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, oraz organisty. Poza „Strasznym Dworem” znanym dziełem Moniuszki jest „Halka”.

1867 – przekształcanie Austrii w monarchie dualistyczną o nazwie Austro-Węgry. W wyniku tej zmiany Polacy zamieszkujący Galicję otrzymali znaczną autonomię (m.in. wprowadzenie języka polskiego w 1869 roku jako urzędowego) która umożliwiała rozwój polskości na tych terenach.

1878 – Jan Matejko namalował obraz pt. „Bitwa pod Grunwaldem”. Było to jedno z jego największych dzieł, obok „Stańczyka” i „Konstytucji 3 maja”. Matejko obok Józefa Brandta jest uznawany za jednego z najwybitniejszych reprezentantów nurtu historyzmu w malarstwie polskim.

1884 – Wydanie „Ogniem i mieczem” pierwszej części Trylogii (pozostałe części to „Potop” i „Pan Wołodyjowski”) Sienkiewicza. Był to najbardziej popularny polski cykl powieściowy w historii. Poza Trylogią Sienkiewicz napisał nagrodzone Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury „Quo Vadis” oraz „Krzyżaków” i „W pustyni i w puszczy”.

1887–1889 – na łamach „Kuriera Codziennego” ukazała się „Lalka” Bolesława Prusa powieść społeczno-obyczajowa będąca najdojrzalszym przejawem dziewiętnastowiecznego realizmu w literaturze polskiej.

1894 – ukończono „Panoramę Racławicką” autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Obraz olejny przedstawia zwycięstwo wojsk polskich pod Racławicami w trakcie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku.

1900 – Władysława Bełza napisał wiersz „Katechizm polskiego dziecka” którego do dzisiaj uczą się polskie dzieci.
kwiecień 1901 – we Wrześni wybuchły strajki szkolne dzieci w obronie języka polskiego. Skierowane przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim były jednym z najbardziej znanych przejawów walki Polaków z germanizacją w zaborze pruskim.

1903 – Maria Skłodowska-Curie i Pierre Curie otrzymali wspólnie z Becquerelem Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Maria Skłodowska otrzymała także drugą nagrodę Nobla (z chemii) tym razem samodzielną za odkrycie polonu i radu. Tym samym została pierwszym człowiekiem wyróżnionym tą nagrodą dwukrotnie i pierwszą kobietą laureatką Nobla w dziedzinie chemii.

1903 –  powstały “Myśli nowoczesnego Polaka” autorstwa Romana Dmowskiego. Jest to najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi miał się kierować polski ruch narodowy, jedna z głównych sił politycznych w odradzającej się Polsce.

1905 – wybuchła rewolucja rosyjska skierowana przeciwko absolutyzmowi carskiemu. Miała ona miejsce również na obszarze Królestwa Polskiego a także Śląska i Krakowa. Spontaniczne strajki i walki trwały w polskich ośrodkach przemysłowych oraz na wsi od 1905 do 1907.

1910 – powstanie Związku Strzeleckiego, jednej z kilku paramilitarnych organizacja społeczno-wychowawczych utworzonych po 1910 roku i działających do 1914 r. Były one później podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich.

28 lipca 1914 – początek I wojny światowej tzw. „Wielkiej Wojny, w jej wyniku niepodległość odzyskało szereg narodów w Europie, w tym Polska.

6 sierpnia 1914 – wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa (pododdział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego) z Krakowa do Miechowa, w kierunku Warszawy w celu wywołania powstania. Wobec niepowodzenia powróciła do Krakowa i przekształciła się w Legiony Polskie.

lipiec 1917 – wybuchł „kryzys przysięgowy”, związany z odmową złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec przez żołnierzy Legionów Polskich (głównie I i III Brygady), efektem było internowanie żołnierzy w obozach oraz osadzenie w twierdzy w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego.

15 sierpnia 1917 w Lozannie został założony przez Romana Dmowskiego Komitet Narodowy Polski, polska organizacja polityczna, która została szybko uznana przez mocarstwa zachodnie za polski rząd. Działania Komitetu wydatnie przyczyniły się do uznania Polski na arenie międzynarodowej.

19 października 1918 roku w Cieszynie powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego pod przewodnictwem księdza Józefa Londzina.

28 października 1918 r. w Krakowie polscy posłowie do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji. Na jej czele stanął Wincenty Witos, przywódca PSL “Piast”.
1 listopada 1918 – wybuchły walki z Ukraińcami o Lwów i Galicję Wschodnią.

6/7 listopada 1918 – w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego utworzony przez działaczy lewicy niepodległościowej.

10 listopada 1918 – specjalnym pociągiem z Berlina, wrócił do Warszawy Józef Piłsudski. Spotkał się z niemiecką Centralną Radą Żołnierską. W wyniku zawartych porozumień, w nocy rozbrojono 30-tysięczny niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie, a w ciągu siedmiu następnych dni ewakuowano z Królestwa ok. 55 tys. niemieckich żołnierzy, którzy musieli zostawić część broni i sprzętu wojskowego. Akcja rozbrajania Niemców przebiegała na ogół bez walki. Do starć doszło jednak przy Ratuszu i Cytadeli.

11 listopada 1918 – Rada Regencyjna powierzyła komendantowi władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną, a 14 listopada – także władzę cywilną. Sama rozwiązała się i ustanowiła urząd Naczelnika Państwa. 11 listopada do dymisji podał się Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej oddając się do dyspozycji Piłsudskiego.

11 listopada nie był końcem walk o niepodległość. Czekały nas walki o każdą z granic (powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, walki z Ukraińską Republiką Ludową i Zachodniukraińską Republiką Ludową, walki o Śląsk Cieszyński, powstanie sejneńskie) jak i o istnienie niepodległej Polski (wojna polsko-bolszewicka). II Rzeczpospolita przyniosła 20 lat ciężkich starań, żeby zjednoczyć odseparowane przez lata części kraju. Po napaści na Polskę i heroicznej obronie we wrześniu 1939 roku Polacy znów musieli walczyć o niepodległość w dramatycznych bojach. Przyszły czasy konspiracji, Polskiego Państwa Podziemnego, akcji „Burza” i jej kulminacyjnego momentu – powstania warszawskiego. Po wojnie nastały mroczne czasy komunizmu i powstania antykomunistycznego, w którym wzięli udział Ci, którzy nie godzili się na zniewolenie – Żołnierze Wyklęci. Po strasznych latach PRL-u, licznych strajkach i wielu ofiarach dzięki staraniom milionów Polaków udało się doprowadzić do obalenia komunizmu w 1989 roku. Jednak z jego pozostałościami mierzymy się nadal.

Dzisiaj dzięki ofiarnej służbie tak wielu pokoleń możemy świętować 100 lecie odzyskania niepodległego państwa polskiego, a także cieszyć się ciężko wywalczoną wolnością.

Niech żyje Polska!

Dodaj do zakładek Link.

32 odpowiedzi na „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

 1. Ewa mówi:

  Dziękuję
  Niech żyje Polska!

 2. zyma mówi:

  Wspaniały tekst, dziękuję!

 3. Ruszyła maszyna…

  Nikt jej nie zatrzyma…

  Wielka, rozlana na wszystkie strony Polski, olbrzymia,

  która flagę polską niesie i w rękach trzyma…
  Rozpędzona, pokojowo nastawiona,
  Od czystych i ognistych barw rozpalona,
  Ponad głowy Polaków wysoko uniesiona,
  Jak białego orła korona!
  Rzeczywista, piękna, wymarzona
  Od zarania dziejów niepodległa
  Siłami praojców wywalczona,
  Żadnym obcym siłom nie uległa
  Boską dłonią zawsze obroniona!
  Łzy się wokół jej historii w oczach kręcą same,
  Choćby gdy się przekracza próg i bramę
  Obozu zagłady, nazistowskiego tworu,
  Wroga ów niegdyś Polski, bliskiego sąsiada,
  Który jaķ żmija się do nas zakradał,
  By zaaplikować nam Polakom truciznę swego jadowitego roztworu,
  Który chciał pokazać nam i swemu ruskiemu koledze, a nawet bitewnemu bratu,
  A także i całemu światu,
  Że rasę podludzi jak nas Polaczków,
  Pasożytów, zawsze jak chłopców bitych prostaczków,
  Ujarzmić można, zawładnąć nasze dusze i mienie,
  Wyciszając ludzkie, piękne, wartościowe sumienie,
  Że zabijając ciało zabije się duszę narodu,
  Że im więcej zła, tym większe będzie poczucie chłodu,
  Że im więcej brutalności,
  Przeszywajacej do szpiku kości,
  Tym bardziej ulegli będziemy,
  I się rasie Panów podporzadkujemy.
  Ale na szczęście plan ten uległ zniszczeniu.
  Jak mgła przy pięknym słońcu uległa rozproszeniu,
  I gdy blask slońca ujrzała Polska ziemia,
  Która miała swoją całą historię do stracenia,
  Nie dała za wygraną losowi tego świata
  Mimo, że groziła nam tożsamości utrata,
  Naród się podniósł, nie dał za wygraną,
  Bo nasz naród jest nacją wytrzymałą,
  Nieuległą, piękną, wspaniałą,
  Która chce pokazać każdemu krajowi, całemu światu,
  Że naród Polski, że polskiego, biało-czerwonego kwiatu,
  Nie da się tak po prostu zniszczyć,
  Zgnieść jak papier, unicestwić,
  Z mapy świata wymazać,
  I ją bez Polski całemu światu pokazać..
  To takie przykre i bolesne,
  Ale przecież jak bardzo współczesne!
  Dlatego my się ze współczesnością nigdy nie dogadamy,
  Gdyż zaściankiem świata się nazywamy..
  I choć wartości piękne mamy,
  Gdy zawsze na dno upadamy,
  My Polacy nigdy się nie poddamy!
  My Polacy zawsze z przeciwnościami losu wygramy!
  Bo tacy już jesteśmy, waleczni do końca!
  Jak doskonały adwokat, niewinnego najlepszy obrońca.
  Sprawę zawsze do końca załatwimy,
  By udowodnić, że my Polacy jesteśmy bez winy,
  Że naszym mottem i hasłem dla polskiego narodu
  jest: Bóg, honor, ojczyzna! By się nie cofać, by iść przed siebie, do przodu!
  Bo nasza Ojczyzna, choć przez nikogo nie chwalona,
  Będąc w roku 966 r. ochrzczona
  Przez św. Jana Pawła 2 uświęcona,
  I przez historię wzbogacona i urozmaicona,
  Jak Żona przez swego męża umiłowana i czczona..
  Najcenniejsza – jak Maryja ze wszystkich matek, ukochana i ubóstwiona!
  Pięknie przez Polaków w Częstochowie ukoronowana!
  W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez rodaków uhonorowana..
  Przez zło znienawidzona,
  Realnie doskonała, prawdziwa i dzięki Bogu zrodzona!
  Tak, to właśnie Ona!!!
  Polska!!! Biało czerwona!!!

 4. Wywalczona WOLNOŚĆ potrzebuje codziennego nad nią czuwania i wzmacniania jej wciąż ze wszech miar : zadbać o godne życie narodu, zabezpieczyć pracę, bezpłatne nauczanie i bezpłatne studia, bezpłatna medycyna, likwidować emigrację, wzmacniać potęgę ekonomiczną oraz wszechstronnie wspierać KULTURĘ. Kultura obecnie w Polsce PADŁA ! Dzięki KULTURZE przetrwała Polska podczas rozbiorów.
  A co się dzieje obecnie w kraju ? Dlaczego TOTALNA wygrywa w wyborach w wielkich miastach ? Ona porusza się wg zasady : – Wolno Tomku w polskim domku.
  Stańmy do wspólnego Marszu i wspólnie zaśpiewajmy polski hymn.
  Całą Polskę pozdrawiam. Wilno i cała Wileńszczyzna świętujemy wspólnie z całym narodem polski 100. ROCZNIĘ ODZYSKANĄ PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 5. B. Kornicka-Konecka mówi:

  To trzeba przypominać, bo tak naprawdę znajomość historii zanika…tak jak i znajomość literatury,muzyki,sztuki…wspaniałe podsumowanie…brakuje mi trochę ważnych nazwisk,np:Paderewski itd…ale rozumiem iż tekst wydłużyłby się..

 6. Michał mówi:

  Dziękujemy za wspaniały artykuł i przypomnienie historii.Pozdrawiam

 7. kpgp mówi:

  Bardzo ciekawe i przydatne zestawienie wydarzeń i części historii niepodległej Polski.

 8. ks. Józef Struś mówi:

  Serdecznie dziękuję za to kalendarium i za przekazaną w nim lekcję naszej Historii! Nie bez znaczenia jest przypominać dlaczego “proces odzyskiwania państwa polskiego był długi i żmudny”. Niepodległości Polski nikt nam nie ofiarował w darze. Jest ONA, tylko i wyłącznie, dziełem miłujących Ojczyznę Polaków, ktorzy z Bożą pomocą “przez cały okres zaborów walczyli o odzyskanie wolności, działali w organizacjach konspiracyjnych, wzniecali powstania, ale także pracowali nad utrzymaniem polskiej tożsamości narodowej”! ks. Józef Struś, Rzym

  • Jolanta Goliszewska mówi:

   Bardzo cenny, rzeczowo podany skrót historii Polski od czasu ostatniego rozbioru Polski.

   Popieram też wystąpienie RDI do agencji Bloomberg. To było bezwzględnie konieczne.

   Magda

 9. Tomasz mówi:

  Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy !
  Piękny tekst.
  Pozdrawiam

 10. Janusz B. mówi:

  Historyczna wiedza jest odwrotnie proporcjonalna do politycznej głupoty. Wielu młodych ludzii porzucilo myslenie w efekcie lewackiej
  indoktrynacji serwowanej przez pozbawione kregoslupa tabuny leniwych interesownych wyrobnikow z ZNP.

 11. Jacek mówi:

  A gdzież w tej pozornie dokładnej wyliczance zapodział się Komitet Narodowy Polski? Założony przez Romana Dmowskiego 15 sierpnia 1917 r. z siedzibą w Paryżu uznany został przez państwa Ententy za rząd polski na wychodźstwie i przedstawicielstwo interesów Polski. To jego powstanie i działalność zaważyło na odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jednym z najważniejszych, oprócz dyplomatycznych, posunięć Komitetu, było zorganizowanie Armii Polskiej we Francji (Błękitnej Armii) walczącej z Niemcami. Jako wojsko sojusznicze jej żołnierze wzięli udział w paradzie zwycięstwa w Paryżu. Działalność Komitetu i walki Błękitnej Armii stały się podczas Konferencji Wersalskiej ostateczną przeciwwagą dla zarzutów Anglików, że Polsce niepodległość się nie należy, bo legiony Piłsudskiego walczyły razem z Niemcami, wrogami Sprzymierzonych. Dmowski w kilkugodzinnym przemówienie po francusku i po angielsku zbił wszystkie nieprzychylne Polsce argumenty wysunięte przez premiera brytyjskiego Georga Lloyda. Ostatecznie Polska uznana została za państwo niepodległe, a podpisy pod traktatem pokojowym z Niemcami złożyli Dmowski i Paderewski.

  Pozdrawiam świątecznie

 12. Grażyna mówi:

  Kocham Moją Polskę !

 13. Niech zyje POLSKA MOCNA Najlepszy kraj I najinteligentszy i NASZ . Precz tym co szkalaja jej Imie

 14. Włodzimierz Wawszczak z Łodzi mówi:

  Dziękuję gorącym sercem za: Kalendarium i proroczy wiersz Piotra. Tylko pod tym Krzyżem , tylko pod tym znakiem Polska jest Polską a Polak Polakiem. Być chorym na Polskę – oto jest zadanie ! Niech żyje Polska ! – Wielka Polska Katolicka !

 15. Włodzimierz Wawszczak z Łodzi mówi:

  Dziękuję gorącym sercem za proroczy wiersz Piotra. Tylko pod tym Krzyżem , tylko pod tym znakiem Polska jest Polską a Polak Polakiem. Być chorym na Polskę – oto jest zadanie ! Niech żyje Polska ! – Wielka Polska Katolicka !

 16. Włodzimierz Wawszczak z Łodzi mówi:

  Tylko pod tym Krzyżem , tylko pod tym znakiem Polska jest Polską a Polak Polakiem. Być chorym na Polskę – oto jest zadanie ! Niech żyje Polska ! – Wielka Polska Katolicka !

 17. Włodzimierz Wawszczak z Łodzi mówi:

  Być chorym na Polskę – oto jest zadanie ! Niech żyje Polska ! – Wielka Polska Katolicka !

 18. Zbigniew T. Pągowski mówi:

  Nigdy “Nie przemogą” Polski!

 19. Zibi mówi:

  Niech żyje Polska! Niech żyją Polacy!

 20. Konto mówi:

  @ Jacek
  Bardzo ważne uzupełnienie. Dziękuję.
  Niech żyje Polska.

 21. Stanisław Sieniutycz mówi:

  Im dłużej żyję tym lepiej widzę jakie to szczęście być Polakiem

 22. A.J. mówi:

  Piękna i niepowtarzalna historia naszej Ojczyzny!!!

 23. Jerzy mówi:

  POLSKA WOLNA NA ZAWSZE ALE WALCZMY O TO CODZIENNIE

 24. JERZY B.BUCZEK C.E.T. CANADA mówi:

  OBOJĘTNIE GDZIE MIESZKAMY ORAZ MAMY DODATKOWE OBYWATELSTWA ,NASZYM RODZINNYM KRAJEM BEDZIE I JEST ZAWSZE UKOCHANA OJCZYZNA POLSKA.
  OBOJĘTNIE KTO BEDZIE ZAGRAŻAŁ WOLNOŚCI I SUWERENNOŚCI EKONOMICZNEJ I KULTURALNEJ DLA POLSKI BĘDZIEMY WALCZYĆ I PRZECIWSTAWIAĆ SIE WSZYSTKIM KTO OSZUKAĆ CHCE POLSKE I DYKTOWAĆ POLSCE JAK MA RZĄDZIĆ ……..
  Jerzy B.B.. Polish/Canadian

 25. JERZY B.BUCZEK C.E.T. CANADA mówi:

  NIECH ZYJE POLSKA

 26. JERZY B.BUCZEK C.E.T. CANADA mówi:

  NIECH ŻYJE POLSKA
  OBOJĘTNIE GDZIE JESTESMY ZAWSZE SERCEM JESTESMY Z POLSKA…

 27. Tomasz (wlkp) mówi:

  Niech żyje Polska.

 28. Zbigniew Okpisz mówi:

  !00 Jubileuszowi naszej ukochanej Ojczyzny dedykuje fragment pieknego, patriotycznego eseju naszego Wieszcza Adama Mickiewicza – “Reduta Ordona” : … Spojrzalem na Redute – waly, palisady, wszystko , i naszycjh garstka i wrogow gromady, wszystko jak sen zniklo, tylko czarna bryla ziemi nieksztlatnej lezy : “rozjemcza mogila”. Tam i ci , co bronili, i ci co sie wdarli, pierwszy raz z soba pokoj szczery i wieczny zawarli ! Chocby Cesarz Moskalom kazal wstac, lecz dusza, tu raz pierwszy Cesarza nie slusza !!. Tu zagrzebane tyluset ciala imiona, dusze gdzie ? – nie wiem, lecz wiem gdzie dusza ORDONA ! On bedzie Patron szancow, bo dzielo zniszczenia w dobrej sprawie , jest swiete jak dzielo stworzenia. Bog wyzekl slowo STAN SIE !, Bog i ZGIN ! wyrzecze, lecz kiedy od ludzi wiara i wolnosc uciecze – karzac plemie Zwyciescow zbrodniami zatrute, Bog wysadzi Te ZIEMIE – jak ON swa REDUTE !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *