Proces „Nasze matki, nasi ojcowie”: zeznawał współproducent serialu, prezes UFA Fiction

W trakcie dzisiejszego procesu przeciwko producentom serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”, czyli ZDF i UFA Fiction, w formie wideokonferencji zeznawał prezes UFA Fiction Benjamin Benedict. Serial był konsultowany m.in. z prof. Engelking, dr Skibińską, prof. Libionką i prof. Grabowskim.

Według świadka, centralnym elementem filmu jest pokazanie winy Niemców za II wojnę światową. Film kierowany został do niemieckiego widza, miał być inspiracją do dyskusji w rodzinach niemieckich o II wojnie światowej, ponieważ naoczni świadkowie odchodzą. Jego zdaniem zbrodnie niemieckie zostały ukazane jak nigdy wcześniej.

W opinii zeznającego producenta ten film nie różni się od innych filmów fabularnych. Częstą praktyką jest, że materiały archiwalne są tłem, zaś w szczegółach film jest fikcją, a postacie ukazane są w sposób niejednoznaczny. Tak było w tym przypadku. Dodał, że w filmie reżyserzy wykorzystali wolność artystyczną, która wywołała krytykę i debatę.

Świadek wie, że główna krytyka filmu dotyczyła polskiego antysemityzmu. Podkreślił, że ma ogromy szacunek dla Żołnierzy Armii Krajowej, a centralnym punktem wątku polskiego jest scena uwolnienia Żydów z pociągu przez partyzantów AK. Zaznaczył, że w tym filmie reżyserzy i producenci nie chcieli sportretować jakiejkolwiek grupy. Opaski z napisem AK pojawiły się po konsultacji kostiumologa i reżysera. Jednak na pytanie o celowość umieszczenia opasek biało czerwonych na ramionach Żołnierzy AK nie potrafił odpowiedzieć – oświadczył, że nie rozumie pytania i prosi o doprecyzowanie.

Producent dodał, że nie chcieli przedstawiać też grupy żołnierzy AK jako antysemitów. Owszem, dwóch żołnierzy AK prezentuje postawy antysemickie, te postacie pojawiły się na podstawie badań naukowych pracowników Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN w Warszawie. Prowadziliśmy konsultacje m.in. z prof. Engelking. dr Skibińską, prof. Libionką, prof. Grabowskim. W pracach nad filmem korzystali także z pamiętników żołnierzy niemieckich.

Oskarżyciel dopytywał o scenę, kiedy jeden z partyzantów zamyka wagon z więźniami żydowskimi. Prezes UFA Fiction odpowiadał wymijająco, że scena oparta jest na zasadach wolności artystycznej. Dodał także, że nie można przypisywać fikcyjnej jednostce konkretnych czynów. Z kolei na pytanie czy zna taki przypadek w historii, by żołnierze AK zamknęli wagon z Żydami, odpowiedział, że nie zna.

Na koniec prokurator zadał pytanie, czy z perspektywy czasu prezes UFA Fiction Benjamin Benedict uważa, że umieszczenie opasek z napisem AK na ramionach żołnierzy było błędem i czy coś by zmienił w filmie, świadek zeznał, że film ukazuje AK w sposób różnorodny i nie wprowadzał by żadnych zmian.

Prezes UFA Fiction nie widzi możliwości ugody.

Strona niemiecka nie poinformowała wcześniej o zmianie osób przesłuchiwanych. Na na wniosek strony niemieckiej sędzia wprowadził zakaz rejestracji dźwięku i obrazu. Sąd zaproponował jeszcze jedno posiedzenie w formie wideokonferencji, podczas którego przesłuchiwani będą reżyser i kostiumolog. Termin przesłuchania nie został precyzyjnie ustalony.

Proces przeciwko ZDF i UFA Fiction, producentom serialu “Nasze matki, nasi ojcowie”, wytoczył kpt. Radłowski, żołnierz AK oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Według powodów film ukazuje żołnierzy AK jako antysemitów współwinnych zbrodni na osobach narodowości żydowskiej.

Działania prawne przeciwko producentom prowadzi kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy z Krakowa.

Reduta Dobrego Imienia monitoruje i wspiera proces.

Dodaj do zakładek Link.

19 odpowiedzi na „Proces „Nasze matki, nasi ojcowie”: zeznawał współproducent serialu, prezes UFA Fiction

 1. Józef mazurkiewicz mówi:

  Myślę, że nie należy odpuszczać Niemcom.Udają przygłupów.

 2. Bielik Leszek mówi:

  Ciągłe maglowanie tego o czym wszyscy dobrze wiemy już wychodzi nam bokiem … Może doczekamy się wreszcie rzetelnych informacji o barbarzyństwie współczesnym trwającym od 1948 roku, (zaledwie pięć lat po zbrodniczej wojnie Niemców) na rodzimej ziemi Palestyńczyków …

 3. cypisek mówi:

  ,,Nacht und Nebel”-to ich polityka historyczna.

 4. Zbigniew Okpisz mówi:

  Oczywiscie, ze nie powinno sie pozwalac Niemcom na ZADNE przeklamania w historii II Wojny Swiatowej, bo jest na to cale mnostwo dowodow ! A tlumaczenie sie wspolproducenta, ze szkalujac zolnierzy AK , ukazal ich “roznorodnosc” jest absurdalne !

 5. Regine Strupowski mówi:

  Oni wieza ze sa pepkiem swiata i do dzisiaj traktuja innych tak jak by to oni byli Panami dlatego nie znosza jakiejkolwiek porazki,, trzeba z nimi tak jak oni postepuja wobec innych!! No moze Polska nakreci wreszcie film o wojnie w ktorym otwoza oczy swiata, ,trzeba z tym do Hollywood!!

 6. Szelma Poniatowski mówi:

  Please use and distribute English translation ..

  The “Our mothers, our fathers” trial: testified by the co-producer of the series, president of UFA Fiction

  In the course of today’s trial against the producers of the series “Our mothers, our fathers”, namely ZDF and UFA Fiction, in the form of a videoconference testified by the president of UFA Fiction Benjamin Benedict. The series was consulted, among others with prof. Engelking, Dr. Skibińska, prof. Libionka and prof. Grabowski.

  According to the witness, the central element of the film is to show the guilt of Germans for the Second World War. The film was directed to the German viewer, it was to be an inspiration for discussion in German families about World War II, because eyewitnesses are leaving. In his opinion, German crimes were shown as never before.

  According to the producer’s testimony, this film is no different from other feature films. It is a common practice that archival materials are a background, while in detail the film is a fiction, and the characters are shown in an ambiguous way. That was the case here. He added that in the film the directors used the artistic freedom that caused criticism and debate.

  The witness knows that the main critic of the film concerned Polish anti-Semitism. He emphasized that he had a great respect for the Home Army Soldiers, and the central point of the Polish theme is the scene of the release of Jews from the train by the Home Army partisans. He noted that directors and producers in this film did not want to portray any group. Armbands with the AK inscription appeared after the consultations of the costume designer and director. However, when asked about the desirability of placing the white and red bands on the shoulders of the Home Army Soldiers, he could not answer – he stated that he did not understand the question and asked for clarification.
  The producer added that they did not want to present a group of Home Army soldiers as anti-Semites. Indeed, two AK soldiers present anti-Semitic attitudes, these figures appeared on the basis of scientific research conducted by the employees of the Center for Holocaust Studies at the Polish Academy of Sciences in Warsaw. We have consulted, among others with prof. Engelking. Dr. Skibińska, prof. Libionką, prof. Grabowski. In the work on the film, they also used the memoirs of German soldiers.

  The prosecutor asked about the scene when one of the partisans closed the wagon with Jewish prisoners. The President of UFA Fiction evasively answered that the stage is based on the principles of artistic freedom. He also added that no fictitious entity can be attributed to a fictitious entity. In turn on the question of whether he knows such a case in history, that the Home Army soldiers would close the wagon with Jews, he replied that he did not know.

  Finally, the prosecutor asked whether in retrospect the president of UFA Fiction Benjamin Benedict believes that putting a band with the word AK on the soldiers’ shoulders was a mistake and would change something in the film, the witness testified that the film shows the AK in a different way and would not introduce no changes.

  The president of UFA Fiction sees no possibility of a settlement.

  The German party did not inform you before about the change of persons interviewed. At the request of a German party, the judge introduced a ban on sound and image registration. The court proposed one more meeting in the form of a videoconference during which the director and costume designer will be interrogated. The date of the hearing has not been precisely determined.

  The trial against ZDF and UFA Fiction, producers of the TV series “Our mothers, our fathers”, was summoned by Capt. Radłowski, soldier of the Home Army and the World Association of Soldiers of the Home Army. According to the reasons, the film shows soldiers of the Home Army as anti-Semites of complicit crimes on the people of Jewish nationality.

  Legal actions against producers are run by Pasieka, Derlikowski, Brzozowska and Partnerzy from Krakow.

  The Polish League Against Defamation monitors and supports the process.

 7. Helena mówi:

  Absolutnie nalezy pociagnac do odpowiedzialnosci producenta!, Tu ogromna role odgrywa prokurator, czas przynagla, koszty powinny byc pokryte w calosci przez panstwo.

 8. r-r mówi:

  Dobra robota! Tak 3mać!

 9. Danuta Maciewicz mówi:

  Dosyć szkalowania i nieprawdy w filmach i prasie niemieckiej!! Ba nawet w nauczaniu historii w szkołach niemieckich jest do dziś podawana nieprawda dla wybielenia niemieckich zbrodni i wykorzystywania okupowanych Polaków dla niemieckiej rzeszy. Nie zwrócono nam Polakom zagrabionych i złupionych w czasie II wojny światowej skarbów kultury naszego narodu – i to jest według Niemców w porządku!!! Ciągle szkaluje się nas Polaków na różny sposób, żeby zakłamać rzeczywistą, prawdziwą historię tamtego czasu II wojny światowej dla wiedzy następnych pokoleń. Nie wstydzą się tego ci, którzy to robią, choć na pewno znają bardzo dobrze rzeczywistą prawdę o zbrodniach niemieckich nazistów. To wprost nie do pojęcia jak można w ten sposób dalej uciemiężać Nasz Naród Polski !!!!!!!!

 10. Maria mówi:

  Odpowiedzi i wyjaśnienia niemieckich producentów wprawiają w zdumieniie. Mam Wrażenie ,że oni traktują Polaków nie tylko “z góry “, ale też, jako półgłupków.Tłumaczenie ewidentnych kłamstw wolnoscią słowa i wolnością wypowiedzi artystycznej jest przyznaniem się do manipulowania faktami w celu z góry założonej tezy, jakoby Niemcy przewyższali kulturą i empatią inne nacje, w tym wypadku Polaków. Przecież z tym przeświadczeniem Niemcy zaczynali wszystkie wojny,Jako “uber manschen”

 11. Maria mówi:

  .Tłumaczenie ewidentnych kłamstw wolnoscią słowa i wolnością wypowiedzi artystycznej jest przyznaniem się do manipulowania faktami w celu z góry założonej tezy, jakoby Niemcy przewyższali kulturą i empatią inne nacje, w tym wypadku Polaków. Przecież z tym przeświadczeniem Niemcy zaczynali wszystkie wojny,Jako “uber manschen”

 12. Katarzyna Machnacz mówi:

  Cała buta niemiecka. I to mają być nasi sojusznicy? Okazuje sie, że wypowiedzi Frau Merkel są jedynie deklaratywne.

 13. Rafał Potwornicki mówi:

  Zacznijmy mówić o żydowskich obozach koncentracyjnych w Izraelu dla Arabów – to się “Niemcy” zamkną.

 14. A.J. mówi:

  Udają durni i nie wiedzą o co chodzi!!! Sprytne tłumaczenie – przewrotność iście niemiecka.

 15. Bel-ina mówi:

  Aby jakiekolwiek działania przyniosły oczekiwany skutek trzeba być konsekwentnym w dochodzeniu swoich racji…a to, że żaden AK-owiec nie zamykał wagonu z żydami jest racją czyli prawdą !

  Co za bzdura! Żołnierz AK z opaską AK-wską zamyka wagon z żydami, a Niemcy organizując transport przyglądają się temu !!!?
  Jeśliby ten żołnierz nie został zastrzelony na miejscu, to ewentualnie znalazłby się w transporcie wśród Żydów

 16. alicja cielecka mówi:

  dziekuje ze walczycie o prawde

 17. Lech mówi:

  1000 lat litowaliśmy się nad Żydami chroniąc ich przed pogromami w całej Europie. W wyniku naszego miłosierdzia w przedwojennej
  Polsce powstała największya na świecie diaspora żydowska licząca ok 3 mln ludzi. W wielu miastach tej Polski ponad połowę mieszkańców stanowili Żydzi. Czy na tym polegał ten chamsko wmawiany nam Polakom przez wielu Żydów i Niemców antysemityzm, pogromy i faszyzm?
  W sumie to tak Żydów prześladowaliśmy, że przez setki lat
  najlepiej czuli się w znienawidzonej i atakowanej dziś Polsce. Teraz też Żydzi chętnie do Polski przyjeżdżają i ją zamieszkują, mając tu swoje b. wpływowe łże media, banki i lukratywne stanowiska państwowe, parlamentarne, smorządowe i biznesowe, czego nie można powiedzieć o Polakach mieszkających nielicznie w Izraelu. Owszem jest w Polsce i na świecie część Żydów bardzo przyzwoita, którzy zachowują się sprawiedliwie i uczciwie wobec nas, co należy podkreślić i docenić. Ba, są nawet w obecnym rządzie RP i są to lojalni obywatele RP. Jednak dla porównania Polacy w Izraelu podobnie jak Palestyńczycy co najwyżej mogą być służącymi i zajmować najniżej płatne miejsca pracy i stanowiska. A już zupełnie nie do pomyślenia jest gdyby Polak w Izraelu ośmielił się założyć bardzo wpływową, opiniotwórczą i antyżydowską stację typu WSI 24 lub “wybiórczą” gazetę i o wszystko oskarżał jakiś rząd Izraela, szydząc z żydowskiej wiary i patriotyzmu. Oni umieją się szanować i nikt z Izraelczyków by takiej antyżydowskiej stacji TV nie oglądał i gazety nie czytał. Za to polskie przedwojenne władze niczym samobójcy poszli na wojnę z Niemcami Hitlera i Rosją Stalina w 1939r, doprowadzając kraj do ruiny, zamiast np. się dogadać z Hitlerem, wydając Żydów na śmierć nazistom jak zrobiła to faszystowska Austria, Włochy, Czechosłowacja, Francja oraz większość państw Europy za co ich Żydzi szanują. Przez szlachetność wobec polskich Żydów, niejako w “podziękowaniu” oni oskarżają nas teraz o współsprawstwo w niemieckim Holokauście i przypisują nam niemickie obozy zagłady. Gdybyśmy nie byli wówczas solidarni z Żydami a dogadali się z Hitlerem, Niemcy i Rosja nie napadły by Polskę, a Ukraińcy z UPA nie dokonali by rzezi na Wołyniu. Wystarczyło jak inni sprzedać Żydów Hitlerowi i zaatakować wspólnie ZSRR w 1939r, bo pragnęły tego Niemcy z Austrią i Japonia, żądne likwidacji komunistów oraz potrzebnej im milonowej bitnej polskiej armi, by zdobyć na 1000 lat życiową przestrzeń oraz rosyjskie nieprzebrane bogactwa. Niemcy z Austrią i Japonia z Polską pewnie by rozgromiły ZSRR przed 1939r. Były przecież prowadzone tajne negocjacje Niemiec i Japoni z Polską w tej sprawie, na co wskzują niektórzy historycy.
  A tak nie chcieliśmy “oddać guzika od munduru” a spowodowaliśmy, że był zbrodniczy pakt Ribbentrop Mołotow, Katyń, Auschwitz, Gułag, pogromy UPA, ruina Polski i 50 lat PRLu ze zbrodniami komunistów rosyjskich, żydowskich i polskich sprzedawczyków. Lojalnych Polsce Żydów, moglibyśmy np. uratować negocjując to z nazistami Niemiec. Ale dopiero po tak wyrafinowanym i podłym zachowaniu się wobec nich przed II wojną światową, Żydzi mieli by prawo dziś oskarżać nas Polaków o współudział w Holokauście i mówić o polskich obozach zagłady. O ile by chciał ktokolwiek garstki niewiele znaczących w świecie Żydów bez Izraela, w niemieckiej Europie słuchać. Rosjanie może by się też ostali ale jako niewolnicy Niemiec i Japonii, bez obecnej Rosji. Niestety nie było by obecnej zachodniej wolnej Europy i może USA. A i my sami Polacy też byśmy w takim po hitlerowskim porządku niewiele znaczyli. Polska jednak hipotetycznie miała możliwość uniknięcia ogromu zbrodni na swoim narodzie gdyby była podła i sprzedała Żydów Hitlerowi. Należy to przypominać, gdy bezczelnie Żydzi kłamią o II wojnie światowej mówiąc, że “Hitler nie chciał eksterminacji Żydów. On chciał wydalić Żydów” [z Niemiec], jak powiedział kiedyś sam obecny premier Netanjahu. https://www.dorzeczy.pl/swiat/55034/premier-izraela-hitler-nie-chcial-eksterminacji-zydow.
  dorzeczy.pl

 18. Bolek Chrobry mówi:

  Engelking, dr Skibińska, prof. Libionka i prof. Grabowski to antypolskie marionetki z teatru Polin.

  Sa wprowadzane do ruchu przez wasze pieniadze.

  Nauczyliscie ich pisac i wydaja antypolskie ksziazki. Czy sa czlonkami nowego klubu politycznego w Polsce “Pinocchio”?
  Jezeli ten Klub nie istnieje to nalezy go stworzyc a Reduta bedzie miala obowiazek mianowac czlonkow i zarzad tego Klubu.

  Dla tego typu Polakow Reduta powinna rowniez stworzyc nagrode “Pinocchio” i zorganizowac przyjecie na ktorym rozdawalaby dane nagrody. Te osoby ktore nie ukazalyby sie na przyjeciu do odebrania swojej nagrody moglyby ja odebrac w biurze Reduty.

  Fundusze zebrane z przyjec Klubu moga pomoc finansowac dzialalnosc Reduty.

 19. Bolek Chrobry mówi:

  Mam nowych kandydatow do Klubu “Pinocchio” – DZIENNIKARKE Pania Monike Scibinska i Mariana Kalwarego, bochatera jej legendy z Tel-Avivu.

  To oni wykradli motyw z bajki Hansa Christiana Andersona z bajki o dziewczynce z zapalkami.

  WARSAW, Poland (AP) — Marian Kalwary can still hear the faint chant of a thin little girl trying to sell insoles to people on a street of the Warsaw ghetto and get food. No one bought them and some days later the girl vanished from the street.
  “Maybe she was too weak to come, or maybe she just died” of hunger, says Kalwary who spent two years in the ghetto as a boy before he was daringly led out in 1942, several months before the occupying Nazi Germans liquidated the ghetto, killing or sending its residents to a death camp.

  Pragne nominowac ich na nagrode “Pinocchio.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *