Regulamin

Regulamin Społecznego Trybunału Narodowego
przyjęty na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Łączka a Fundacją Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom

§ 1.
1. Postępowanie przed Społecznym Trybunałem Narodowym, zwanym dalej Trybunałem, przeprowadzane jest na posiedzeniu jawnym.
2. Postępowanie prowadzonej jest w języku polskim.

§ 2.
1. W skład Trybunału wchodzi od 3 do 15 członków. Wszyscy członkowie Trybunału powoływani i odwoływani są przez Fundację Łączka oraz Fundację Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom, spośród osób które wyraziły na to zgodę.
2. Członkowie Trybunału dobrowolnie i społecznie uczestniczą w pracach Trybunału, podejmują swoje obowiązki samodzielnie zgodnie ze swoim sumieniem oraz w poszanowaniu obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
1. Przewodniczący kieruje posiedzeniem Trybunału.
2. Przewodniczącemu przysługują wszelkie uprawniania dla zapewnienia porządku i właściwego przebiegu posiedzenia, w szczególności:
– otwiera posiedzenie;
– udziela głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu Trybunału;
– ustala kolejność zadawania pytań;
– uchyla pytania;
– ogranicza liczbę publiczności;
– zarządza przerwy;
– zamyka posiedzenie.
3. Sprawozdawca referuje sprawę rozpatrywaną przez Trybunał oraz podejmuje inne czynności powierzone mu przez przewodniczącego.
4. Wszyscy członkowie Trybunału mają prawo zadawania pytań uczestnikom postępowania oraz podejmują inne czynności niezastrzeżone innym osobom, o których mowa w Regulaminie.

§ 4.
Trybunał może poinformować osobę, której sprawa będzie rozpatrywana o terminie posiedzenia. Osoba ta ma prawo stawienia się osobiście na posiedzenie Trybunału i przedstawianie swoich racji.

§ 5.
1. Każdy członek Trybunału może wyrazić swoją opinię w przedmiocie rozpoznawanej sprawy.
2. Orzeczenie Trybunału jest ogłaszany publicznie.

§ 6.
Członkowie Trybunału i uczestnicy postępowania przyjmują do wiadomości, iż posiedzenia Trybunału oraz jego orzeczenia będą publicznie rozpowszechniane.

§ 7.
Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmienione na mocy porozumienia Fundacji Łączka i Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom.

§ 8.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1o stycznia 2017 r.